Generalforsamling 25/2 2018 kl 15.00 på Esbern Snaresvej 27, 4180 Sorø

Kære medlemmer, det er endnu engang ved at være tiden til at vi skal afholde generalforsamling.
Der vil blive afholdt generalforsamling jævnfør vores vedtægter.

I år skal vi have valgt en ny formand, Erik ønsker ikke genvalg, bestyrelsen har fundet en som de vil pege på, og som også er villig til at stille op til posten. Vi skal have valgt et medlem til bestyrelsen, Klaus stiller op og modtager gerne genvalg, desuden skal der vælges en suppleant til bestyrelsen.

Der vil være en del ting i år, så det er vigtigt at folk kan afse de her par timer i kalendere, kan man ikke personligt deltage, er det vigtigt at man laver en fuldmagt til en anden, så vi kan tælle denne stemme med under afstemningen.

Hvis man har nogle punkter til eventuelt, eller emner som vi skal have drøftet ser vi meget gerne at disse er bestyrelsen i hænde senest 8 dage for generalforsamlingen.

I må meget gerne melde retur om i deltager, så vi på den måde bedst muligt kan disponere over indkøb til dagen.

Tilmeldinger kan gøres på mail til Lars Ishøj, dansikring2@gmail.com

Generalforsamlingen vil i år blive afholdt på følgende adresse: 

Esbern Snaresvej 27 4180 Sorø

VEDTÆGTER FOR SORØ TRIATHLON KLUB

  • 1

Navn og formål

 

Foreningens navn er Sorø Triathlon Klub. Foreningens hjemsted er Sorø kommune. Foreningens formål er at danne ramme for triathlonudøvere på såvel motions- som konkurrenceniveau samt, at medvirke til udbredelsen af kendskabet til triathlonsporten. Foreningen er underlagt Dansk Triathlon Forbund, og medlemmerne er således underlagt dette forbunds love og vedtægter.

 

  • 2

Kontingent

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. I tilfælde af kontingentrestance, kan en enig bestyrelse udelukke et medlem, når der herom gives vedkommende skriftligt varsel på mindst 8 dage. Et udelukket medlem, kan kun genoptages ved indbetaling af skyldigt kontingent samt ved majoritet i bestyrelsen for genoptagelse.

 

  • 3

Forpligtigelser

 

Ethvert medlem af foreningen er forpligtiget til at overholde alle love, forordninger og reglementer som foreningen er, eller måtte blive underlagt Dansk Triathlon Forbund under hvilket den pågældende gennem foreningen er medlem. Det er endvidere alle klubbens medlemmers pligt ved træning og konkurrence, at udvise fair og sømmelig optræden. Overtrædelse af denne paragraf kan medføre eksklusion af foreningen ved bestyrelses-beslutning. Et ekskluderet medlem kan først optages når der i bestyrelsen er majoritet for dette

 

  • 4

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt 1 menigt medlem. Endvidere vælges en suppleant. Formanden vælges såvel som de øvrige bestyrelses-medlemmer for en 2-årig periode. Formanden og det ene af de menige bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år. Kassereren og næstformanden i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. Endvidere besiddes posten som repræsentant i Sorø Sportsråd af et i bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlem. Alle afgørelser afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig med suppleanten. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen ved det næste bestyrelsesmøde.

 

  • 5

Revisor

Generalforsamlingen vælger en revisor samt revisorsuppleant, der begge sidder 2 år ad gangen.

 

  • 6

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/e-mail til samtlige medlemmer. Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen indsendes skriftligt  senest 8 dage før til formanden. Generalforsamlingen ledes af en af medlemmerne valgt dirigent, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder et ændringsforslag. Stemmeberettiget er alle med-lemmer. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, eller når bestyrelsen ved flertalsbeslutning finder det nødvendigt. Ved skriftligt krav fra 1/3 af medlemmerne skal bilagt findes en motiveret fremstilling af forhandlingsemner. Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst, og indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

  • 7

Tegningsret

 

Foreningen tegnes med hensyn til indkøb, ved underskrift af kassereren samt formandens medvidende. Kassereren er, sammen med den øvrige bestyrelse, ansvarlig for regnskabet samt kassebeholdningen.

 

  • 8

Udmeldelse

 

Ved gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer.

 

  • 9

Vedtægtsændringer

 

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på den ordinære eller på den ekstraordinære generalforsamling når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

  • 10

Opløsning

 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede og ¾ af stemmerne skal tale for opløsning. Opløses klubben skal eventuelle midler tilfalde Dansk Triathlon Forbund

Revideret på generalforsamlingen den 15 februar 1991, den 4 februar 1992, den 27 februar 1996, den ekstraordinære generalforsamling den 8 juni 2000, generalforsamlingen den 5 marts 2002 samt generalforsamlingen den 12 februar 2004.

Referat af generalforsamling 2017

Indkaldelse til ordinær generalforsamling den 21. februar 2017 kl. 18.30 i OK Sorøs klublokale – Skolevej 1 – 4180 Sorø.

Til stede var:

Erik Rosbirk (ref.) Kenneth Mau Larsen, Jørgen Aaby Nielsen, Michael Trysøe, Gitte Bøgedal ,  Kim Nissen,  Knud Wenzell, Klaus Grønhøj,  Lars Ishøj,  Jeanette Olm,  Kræsten Niemann samt Jean-Christophe Pelletier. (12 stk.)

Dagsorden iflg. vedtægterne.

1. valg af dirigent:

Kræsten Niemann enstemmigt valgt – der konstaterer, at GF er indvarslet efter vedtægterne.

2. formandens beretning: En kort beretning om et stille år.

Vi er 37 medlemmer dd. jf. klubmodul – hvoraf 12 medlemmer ikke har betalt/fornyet deres kontingent pt. Gør det snarest ellers ryger licensen.

Klubben har deltaget i flere stævner i ind- og udland – samtidig kan vi glæde os over vi har en rigtig god økonomi. Tak for samarbejdet i bestyrelsen skal lyde herfra.

Klubben fylder som bekendt 30 år her den 1 marts 2017 og hører til en af de ældste i landet.

3. aflæggelse af regnskab for 2016:

Kassereren fremlagte et regnskab der viser en kassebeholdning på godt kr. 25.000 samt noget merchandise (tøj). Desuden er vores grej ikke medregnet.

4. indkomne forslag:

Ingen forslag er modtaget.

5. valg til bestyrelsen:

På valg er Jørgen Aaby Nielsen samt Gitte Bøgedal – begge ønsker ikke genvalg – nyvalg som næstformand blev Kræsten Niemann og Michael Trysøe som kasserer og som ny bestyrelsessuppleant er valgt Lars Ishøj.

Revisor Stine Wrist blev genvalgt samt Jørgen Aaby Nielsen som ny revisor suppleant.

Tak til Jørgen og Gitte for jeres store indsats for klubben.

6. fastlæggelse af kontingentet:

Uændretkr. 300 – hvoraf forbundet modtager de kr. 200 for licensen som alle har.

7. evt.

Klubtøjvores tøjmærke bibeholdes – Kim Nissen er tovholder og kontaktperson – et forslag om en klubaften blev stillet fra Jeanette Olm – god ide – et ad hoc træningsudvalg blev nedsat ved Kim Nissen samt Kenneth Mau Larsen de fremkommer med tider om svømning og løb / cykling.  Kræsten Niemann vil gerne påtage sig webmasterjobbet samt evt. modernisere hjemmesiden – klubben siger tak – Erik kontakter webmaster Jan Ravnsbeck for en overlevering. Klubben takker Jan Ravnsbeck for indsatsen indtil nu.