VEDTÆGTER FOR SORØ TRIATHLON KLUB

  • 1

Navn og formål

 

Foreningens navn er Sorø Triathlon Klub. Foreningens hjemsted er Sorø kommune. Foreningens formål er at danne ramme for triathlonudøvere på såvel motions- som konkurrenceniveau samt, at medvirke til udbredelsen af kendskabet til triathlonsporten. Foreningen er underlagt Dansk Triathlon Forbund, og medlemmerne er således underlagt dette forbunds love og vedtægter.

 

  • 2

Kontingent

 

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Kontingentet betales forud for et år ad gangen. I tilfælde af kontingentrestance, kan en enig bestyrelse udelukke et medlem, når der herom gives vedkommende skriftligt varsel på mindst 8 dage. Et udelukket medlem, kan kun genoptages ved indbetaling af skyldigt kontingent samt ved majoritet i bestyrelsen for genoptagelse.

 

  • 3

Forpligtigelser

 

Ethvert medlem af foreningen er forpligtiget til at overholde alle love, forordninger og reglementer som foreningen er, eller måtte blive underlagt Dansk Triathlon Forbund under hvilket den pågældende gennem foreningen er medlem. Det er endvidere alle klubbens medlemmers pligt ved træning og konkurrence, at udvise fair og sømmelig optræden. Overtrædelse af denne paragraf kan medføre eksklusion af foreningen ved bestyrelses-beslutning. Et ekskluderet medlem kan først optages når der i bestyrelsen er majoritet for dette

 

  • 4

Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 4 medlemmer: Formand, næstformand, kasserer samt 1 menigt medlem. Endvidere vælges en suppleant. Formanden vælges såvel som de øvrige bestyrelses-medlemmer for en 2-årig periode. Formanden og det ene af de menige bestyrelses-medlemmer er på valg i lige år. Kassereren og næstformanden i ulige år. Suppleanten vælges for et år ad gangen. Endvidere besiddes posten som repræsentant i Sorø Sportsråd af et i bestyrelsen valgte bestyrelsesmedlem. Alle afgørelser afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis et bestyrelsesmedlem afgår i en valgperiode, supplerer bestyrelsen sig med suppleanten. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Referatet underskrives af bestyrelsen ved det næste bestyrelsesmøde.

 

  • 5

Revisor

Generalforsamlingen vælger en revisor samt revisorsuppleant, der begge sidder 2 år ad gangen.

 

  • 6

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Alle generalforsamlinger skal indkaldes med mindst 14 dages varsel ved brev/e-mail til samtlige medlemmer. Forslag fra medlemmer må, for at kunne optages på dagsordenen indsendes skriftligt  senest 8 dage før til formanden. Generalforsamlingen ledes af en af medlemmerne valgt dirigent, og er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal. Valg af bestyrelse sker ved skriftlig afstemning. Alle øvrige afstemninger sker ved håndsoprækning med mindre 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer forlanger skriftlig afstemning. Ved stemmelighed bortfalder et ændringsforslag. Stemmeberettiget er alle med-lemmer. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen, eller når bestyrelsen ved flertalsbeslutning finder det nødvendigt. Ved skriftligt krav fra 1/3 af medlemmerne skal bilagt findes en motiveret fremstilling af forhandlingsemner. Ekstra-ordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter begæringens fremkomst, og indvarsles i lighed med den ordinære generalforsamling.

 

  • 7

Tegningsret

 

Foreningen tegnes med hensyn til indkøb, ved underskrift af kassereren samt formandens medvidende. Kassereren er, sammen med den øvrige bestyrelse, ansvarlig for regnskabet samt kassebeholdningen.

 

  • 8

Udmeldelse

 

Ved gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til foreningens kasserer.

 

  • 9

Vedtægtsændringer

 

Ændringer af disse vedtægter kan kun ske på den ordinære eller på den ekstraordinære generalforsamling når mindst 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer herfor.

 

  • 10

Opløsning

 

Opløsning af foreningen kan kun ske på en ekstraordinær generalforsamling. Mindst halvdelen af medlemmerne skal være til stede og ¾ af stemmerne skal tale for opløsning. Opløses klubben skal eventuelle midler tilfalde Dansk Triathlon Forbund

Revideret på generalforsamlingen den 15 februar 1991, den 4 februar 1992, den 27 februar 1996, den ekstraordinære generalforsamling den 8 juni 2000, generalforsamlingen den 5 marts 2002 samt generalforsamlingen den 12 februar 2004.